Được hưởng BHXH 1 lần

BHXH TP HCM trả lời: Theo Nghị quyết 93/2015/QH13 của Quốc hội về thực hiện chính sách hưởng BHXH 1 lần đối với người lao động thì trường hợp người lao động tham gia BHXH bắt buộc sau 1 năm nghỉ việc; người tham gia BHXH tự nguyện sau 1 năm không tiếp tục đóng BHXH mà chưa đủ 20 năm đóng BHXH để hưởng hưu trí, khi có nhu cầu sẽ được hưởng BHXH 1 lần. Trường hợp chị Thanh tham gia BHXH từ năm 2006-2012, đã nghỉ việc và không tham gia BHXH từ thời điểm đó đến nay đủ điều kiện để hưởng BHXH 1 lần.