Không được đóng BHXH khi nghỉ không lương

Ông Trần Văn Triều, Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật LĐLĐ TP HCM, trả lời: Theo quy định tại khoản 1, điều 85 và khoản 1, điều 86 Luật BHXH hiện hành, hằng tháng, NLĐ đóng BHXH trên mức lương tháng, người sử dụng lao động đóng BHXH trên quỹ tiền lương của NLĐ. Như vậy, trường hợp NLĐ xin nghỉ không lương thì không có căn cứ để trích nộp BHXH cho thời gian đó. Cũng theo quy định của Luật BHXH, nếu NLĐ không làm việc, không hưởng lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì doanh nghiệp không được phép thu tiền của họ để đóng BHXH tháng đó.