BHXH Việt Nam trả lời: Điểm c khoản 1, khoản 2 điều 45 Luật An toàn vệ sinh, lao động quy định điều kiện hưởng chế độ TNLĐ là bị suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên khi bị tai nạn trên tuyến đường đi từ nơi ở đến nơi làm việc hoặc từ nơi làm việc về nơi ở trong khoảng thời gian và tuyến đường hợp lý. Trường hợp NLĐ tại đơn vị bị tai nạn giao thông trên đường đi làm về, nếu được đoàn điều tra TNLĐ kết luận là TNLĐ và được hội đồng giám định y khoa kết luận suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên thì NLĐ đủ điều kiện hưởng chế độ TNLĐ theo quy định nêu trên. Mặt khác, tại điểm b khoản 2 điều 3 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29-12-2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc quy định: Không giải quyết chế độ ốm đau đối với NLĐ nghỉ việc điều trị lần đầu do TNLĐ, bệnh nghề nghiệp. Do đó, thời gian điều trị TNLĐ lần đầu, NLĐ tại đơn vị không được giải quyết hưởng chế độ ốm đau. Trường hợp NLĐ bị tai nạn do lỗi của người khác gây ra hoặc không xác định được người gây ra tai nạn thì người sử dụng lao động ngoài việc trợ cấp cho NLĐ theo quy định tại khoản 2 điều 39 Luật An toàn vệ sinh, lao động vẫn phải thực hiện các trách nhiệm khác theo quy định tại điều 38 Luật An toàn vệ sinh, lao động bao gồm cả việc giới thiệu để NLĐ đi khám giám định y khoa và lập hồ sơ hưởng chế độ TNLĐ đối với TNLĐ.