BHXH Việt Nam trả lời: Theo chương II Quyết định 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ NLĐ và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19), nếu người sử dụng lao động đủ điều kiện thì được tạm dừng đóng quỹ hưu trí và tử tuất. Trong thời gian tạm dừng đóng quỹ hưu trí và tử tuất, NLĐ và người sử dụng lao động vẫn phải thực hiện nghĩa vụ đóng đầy đủ các quỹ BHXH còn lại, gồm: Quỹ ốm đau, thai sản và Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp.

Như vậy, trong thời gian này, NLĐ mắc bệnh đã nộp đủ hồ sơ và đủ điều kiện hưởng chế độ ốm đau theo quy định tại điều 25 và 100 Luật BHXH năm 2014 thì sẽ được giải quyết hưởng chế độ theo quy định.