Hà Thị Vân (tỉnh Quảng Bình) hỏi: "Tôi đã tham gia BHXH được 2 năm và đang mang thai được 4 tháng. Nếu tôi chấm dứt hợp đồng lao động (HĐLĐ), ngừng đóng BHXH tại thời điểm này thì khi sinh con, tôi có được hưởng chế độ thai sản không?".

BHXH Việt Nam trả lời: Khoản 2, điều 31 Luật BHXH quy định lao động nữ phải đóng đủ từ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận con nuôi thì được hưởng chế độ thai sản. Theo khoản 3, điều 31 Luật BHXH, lao động nữ đóng BHXH từ đủ 12 tháng trở lên, khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám chữa bệnh có thẩm quyền, đóng BHXH từ đủ 3 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con thì được hưởng chế độ thai sản. Khoản 4, điều 31 Luật BHXH quy định: Người lao động đủ điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 điều này mà chấm dứt HĐLĐ, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 6 tháng tuổi vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các điều 34, 36, 38 và khoản 1, điều 39 của luật này. Đối chiếu với các quy định nêu trên, trường hợp của bà nếu đóng BHXH đủ 6 tháng trong thời gian 12 tháng trước khi sinh mà chấm dứt HĐLĐ trước khi sinh con thì vẫn được hưởng chế độ thai sản.