ĐỖ THỊ LƯU (tỉnh Bình Dương) hỏi: "Tôi đã ký hợp đồng lao động (HĐLĐ) không xác định thời hạn với công ty ở vị trí quản lý kho. Nay công ty đang cần lao động thời vụ làm thêm ngoài giờ (4 giờ/ngày) nên tôi cũng muốn ứng tuyển để cải thiện thu nhập. Nếu được tuyển, tôi có thể ký thêm HĐLĐ thời vụ với công ty không?".

Luật sư TRẦN HỮU TÍN, Trưởng Văn phòng Luật sư Tín và Cộng sự, trả lời: HĐLĐ quy định tại điều 20 Bộ Luật Lao động chỉ có 2 loại là HĐLĐ không xác định thời hạn và HĐLĐ xác định thời hạn trong thời gian không quá 36 tháng kể từ thời điểm có hiệu lực của hợp đồng. Bộ Luật Lao động hiện hành không có quy định cấm người lao động ký HĐLĐ thứ 2 với một người sử dụng lao động. Như vậy, nếu xét thấy có đủ điều kiện về sức khỏe, thời gian để thực hiện 2 công việc, bà Lưu có thể thỏa thuận ký thêm HĐLĐ thứ 2 với công ty. Do không có quy định về HĐLĐ thời vụ nên khi đó hai bên sẽ giao kết HĐLĐ xác định thời hạn, hình thức làm việc không trọn thời gian.