BHXH Việt Nam trả lời: Lao động nam đang đóng BHXH bắt buộc vào quỹ ốm đau, thai sản khi vợ sinh con sẽ được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo quy định tại khoản 2 điều 34 Luật BHXH và có thể nghỉ làm nhiều lần nhưng tổng thời gian không quá thời gian quy định. Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản của lao động nam được tính trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con. Do đó, đối với trường hợp nghỉ làm nhiều lần thì thời gian bắt đầu nghỉ việc lần cuối cùng vẫn phải trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con.