BHXH Việt Nam trả lời: "Khoản 2, điều 34 Luật BHXH quy định lao động nam đang đóng BHXH khi vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con. Cụ thể: được nghỉ 5 ngày làm việc đối với trường hợp sinh thường; 7 ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi; 10 ngày khi vợ sinh đôi, từ sinh ba trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 3 ngày làm việc, 14 ngày đối với trường hợp sinh đôi trở lên phải phẫu thuật.

Theo quy định tại điều 38 Luật BHXH; khoản 2, điều 9 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29-12-2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc, trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia BHXH và cha đóng BHXH từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi vợ sinh con thì cha được trợ cấp một lần bằng 2 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh cho mỗi con. Hồ sơ hưởng chế độ thai sản đối với lao động nam hưởng chế độ thai sản khi vợ sinh con theo quy định tại khoản 2, điều 34 và điều 38 Luật BHXH là bản sao giấy chứng sinh hoặc bản sao giấy khai sinh của con. Trường hợp lao động nam nghỉ việc hưởng chế độ thai sản khi vợ sinh con thì có thêm giấy xác nhận của cơ sở y tế đối với trường hợp sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi. Ông căn cứ quy định nêu trên để nộp hồ sơ cho đơn vị sử dụng lao động làm căn cứ lập hồ sơ gửi cơ quan BHXH xem xét giải quyết.