Lâm Tú Na ( huyện Bình Chánh , TP HCM)

Được sử dụng lao động chưa đủ 18 tuổi

- Ông Trần Văn Triều, Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật LĐLĐ TP HCM , trả lời: Sau khi hết hạn thử việc, doanh nghiệp phải giao kết HĐLĐ với NLĐ. Doanh nghiệp nơi chị làm việc sử dụng lao động 1 năm mà không ký HĐLĐ là trái pháp luật . Về việc sử dụng lao động dưới 18 tuổi, theo quy định, người sử dụng lao động có quyền sử dụng NLĐ từ đủ 15 tuổi trở lên, có khả năng lao động. Tuy nhiên, khi sử dụng lao động chưa thành niên (dưới 18 tuổi), doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định dành riêng cho đối tượng này.