Được trả lương ngừng việc

Ông Đỗ Văn Đệ, phó giám đốc công ty, trả lời: Do bộ phận nhân sự sơ suất nên đã đưa ra thông báo sai lầm. Sau khi nhận được phản ánh của người lao động (NLĐ), ban giám đốc đã tổ chức buổi đối thoại với CN và quyết định sẽ trả nguyên lương cho họ trong thời gian ngừng việc theo đúng quy định của pháp luật.