Nguyễn Văn Nghĩa (tỉnh Bình Dương) hỏi: "Trường hợp nào người lao động (NLĐ) được ủy quyền nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN)?".

- Ban Quan hệ lao động Tổng LĐLĐ Việt Nam trả lời: "Căn cứ theo quy định tại khoản 2 điều 17 Nghị định 28/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp thì NLĐ được ủy quyền cho người khác nộp hồ sơ hoặc gửi hồ sơ theo đường bưu điện nếu thuộc một trong các trường hợp sau: Ốm đau, thai sản có xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền; bị tai nạn có xác nhận của CSGT hoặc cơ sở y tế có thẩm quyền; hỏa hoạn, lũ lụt, động đất, sóng thần, địch họa, dịch bệnh có xác nhận của chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn. Ngoài ra, trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN nếu NLĐ không có nhu cầu hưởng TCTN nữa thì NLĐ có thể ủy quyền cho người khác nộp đề nghị không hưởng TCTN cho trung tâm dịch vụ việc làm nơi NLĐ đã nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN. Ngày nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN trong các trường hợp ủy quyền nêu trên là ngày người được ủy quyền trực tiếp nộp hồ sơ hoặc ngày ghi trên dấu bưu điện đối với trường hợp gửi theo đường bưu điện. Trường hợp NLĐ ủy quyền cho người khác nộp hồ sơ không đúng quy định nêu trên thì sẽ bị trả hồ sơ lại kèm lý do.