Đối với khối cơ quan hành chính, sự nghiệp công lập, mục tiêu phong trào cần hướng đến là động viên cán bộ, công chức viên chức phát huy dân chủ, thực hiện cải cách hành chính, nâng cao chất lượng tham mưu và tinh thần phục vụ, tham gia giám sát và phản biện xã hội; xây dựng hình ảnh người cán bộ công chức, viên chức trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo. Ở khối sản xuất kinh doanh và dịch vụ, phong trào thi đua cần tập trung nâng cao năng suất, chất lượng, sản phẩm, dịch vụ, xây dựng tác phong công nghiệp và ý thức tuân thủ pháp luật trong công nhân.

Gắn phong trào thi đua với bảo vệ, chăm lo cho người lao động - Ảnh 1.

CNVC-LĐ Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn tham gia chương trình bán hàng gây quỹ hỗ trợ công nhân khó khăn

Tổng LĐLĐ Việt Nam lưu ý phong trào thi đua phải gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII CĐ Việt Nam, nhất là công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động. Đồng thời, chú trọng phát triển đa dạng, hiệu quả các hoạt động chăm lo lợi ích cho đoàn viên, phấn đấu "mỗi cơ sở có thêm một lợi ích đoàn viên"; tiếp tục thực hiện có hiệu quả "Năm vì lợi ích đoàn viên". 

Tin-ảnh: T.Ngôn