BHXH Việt Nam đã cung cấp dịch vụ công (DVC) "Gia hạn thẻ BHYT theo hộ gia đình có giảm trừ mức đóng" trên Cổng DVC BHXH Việt Nam, tích hợp trên cổng quốc gia. Đến nay, đã có 262 lượt gia hạn thẻ BHYT theo hộ gia đình có giảm trừ mức đóng được hệ thống của BHXH Việt Nam tiếp nhận và giải quyết. Bên cạnh đó, BHXH Việt Nam đã tiếp nhận từ Cổng DVC quốc gia để xác nhận và trả quá trình đóng bảo hiểm thất nghiệp cho 24.975 trường hợp phục vụ giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp cho người lao động.

Hiện BHXH Việt Nam đã hoàn thành cung cấp 100% DVC trực tuyến mức độ 4 cho tất cả thủ tục hành chính của ngành; tích hợp, cung cấp 20 DVC thuộc 14 thủ tục của BHXH Việt Nam trên Cổng DVC quốc gia; cung cấp 7 DVC trên ứng dụng "VssID - BHXH số". Mỗi năm, cổng giao dịch BHXH điện tử và hệ thống thông tin giám định BHYT của ngành tiếp nhận và xử lý gần 300 triệu lượt hồ sơ.

D.Thu