Ngoài chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng tham gia giải quyết các tranh chấp lao động liên quan đến việc điều chỉnh LTT, các cấp CĐ phải nắm rõ cách thức doanh nghiệp (DN) triển khai thực hiện việc điều chỉnh mức LTT vùng, tập trung vào các nội dung, như: Đối tượng được điều chỉnh; mức tiền lương được điều chỉnh (tỉ lệ % hoặc số tiền tuyệt đối); thời gian điều chỉnh; tỉ lệ DN trên địa bàn thực hiện việc điều chỉnh và những vấn đề phát sinh khác trong quá trình triển khai, thực hiện Nghị định 122/2015/NĐ-CP.

Tổng LĐLĐ Việt Nam khuyến cáo doanh nghiệp không được cắt giảm phụ cấp khi điều chỉnh ương tối thiểu vùng
Tổng LĐLĐ Việt Nam khuyến cáo doanh nghiệp không được cắt giảm phụ cấp khi điều chỉnh ương tối thiểu vùng

Tổng LĐLĐ Việt Nam đề nghị các cấp CĐ nhắc nhở các DN khi thực hiện mức LTT vùng không được xóa bỏ hoặc cắt giảm các chế độ tiền lương khi người lao động làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm, làm việc trong điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại và các chế độ khác theo quy định của pháp luật lao động.

Tin-ảnh: T.Ngôn