Công văn nêu rõ: BLLĐ và Luật CĐ sửa đổi dự kiến sẽ được trình Quốc hội tại kỳ họp thứ hai (diễn ra từ ngày 20-10 đến 26-11). Tổng LĐLĐ Việt Nam yêu cầu các cơ quan báo chí thuộc hệ thống CĐ tuyên truyền đậm nét việc hoàn thiện hai dự thảo luật; thu thập, đăng tải ý kiến đóng góp của các nhà khoa học, cán bộ, đoàn viên, CNVC-LĐ và các tầng lớp nhân dân cho dự thảo luật sửa đổi.

Tổng LĐLĐ Việt Nam cũng đề nghị các cơ quan báo chí ngoài hệ thống CĐ căn cứ vào chương trình phối hợp tuyên truyền về giai cấp công nhân và tổ chức CĐ Việt Nam đã được ký kết, tăng cường tuyên truyền về nội dung dự thảo BLLĐ và Luật CĐ sửa đổi; tạo sự đồng thuận trong các cấp, ngành và xã hội khi Quốc hội cho ý kiến và thông qua.

V.Tùng