Nội dung khảo sát tập trung nắm bắt tình hình LĐN và kết quả thực hiện các quy định của Bộ Luật Lao động 2019, Luật Bảo hiểm Xã hội 2014 và Nghị định 145/2020/NĐ-CP ngày 14-12-2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ Luật Lao động về chính sách đối với LĐN và bảo đảm bình đẳng giới, kết quả thực hiện Luật Bình đẳng giới tại DN. Đặc biệt, trong buổi khảo sát, Công đoàn cấp trên sẽ hướng dẫn, chỉ đạo Ban Nữ công quần chúng Công đoàn cơ sở các DN, nhất là những DN có đông LĐN tham mưu với Ban Chấp hành Công đoàn cùng cấp trong thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể với các nội dung có lợi hơn cho LĐN và bảo đảm bình đẳng giới theo quy định của pháp luật.

Trong năm 2021, các cấp Công đoàn Hà Nội đã chủ trì, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể đồng cấp tổ chức kiểm tra, khảo sát việc thực hiện chế độ chính sách liên quan đến LĐN tại 800 DN có sử dụng đông LĐN. Ngoài ra, 3.797 lượt Công đoàn cơ sở tự tiến hành kiểm tra về việc thực hiện các chế độ chính sách có liên quan đến LĐN. 

D.Thảo