Trong đó, đáng lưu ý là quy định người sử dụng lao động được hỗ trợ kinh phí đào tạo nghề để chuyển đổi nghề nghiệp cho người lao động (NLĐ) theo quy định tại điều 55 Luật An toàn, vệ sinh lao động khi NLĐ có đủ các điều kiện sau: Suy giảm khả năng lao động do bị TNLĐ, BNN từ 31% trở lên; được người sử dụng lao động sắp xếp công việc mới thuộc thẩm quyền quản lý phù hợp với sức khỏe; đang tham gia bảo hiểm TNLĐ, BNN theo quy định.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan có thẩm quyền quyết định cụ thể mức hỗ trợ cho từng đối tượng nhưng không quá 50% mức học phí và không quá 15 lần mức lương cơ sở (hiện nay là 22,35 triệu đồng). Số lần hỗ trợ tối đa đối với mỗi NLĐ là 2 lần và trong 1 năm chỉ được nhận hỗ trợ một lần.

Hỗ trợ chuyển đổi nghề cho người bị tai nạn lao động - Ảnh 1.

Mức hỗ trợ chuyển đổi nghề cho từng đối tượng không quá 50% mức học phí và không quá 15 lần mức lương cơ sở

Đối tượng áp dụng bao gồm: Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức và viên chức; sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân; hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân; hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân phục vụ có thời hạn; học viên quân đội, công an, cơ yếu đang theo học được hưởng sinh hoạt phí; công nhân quốc phòng, công nhân công an, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu; người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn và hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên và người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 1 tháng đến dưới 3 tháng.

Tin-ảnh: T.Ngôn