Chính phủ vừa ban hành Nghị định 88/2020/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐ, BNN) bắt buộc. Nghị định này sẽ có hiệu lực vào ngày 15-9-2020 và thay thế Nghị định 37/2016/NĐ-CP.

Nghị định này quy định thời gian làm căn cứ tính hưởng chế độ TNLĐ, BNN như sau:

- Thời gian làm căn cứ tính hưởng chế độ TNLĐ, BNN là tổng thời gian đóng bảo hiểm vào Quỹ BHTNLĐ, BNN của người lao động;

- Thời gian người lao động nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau, thời gian không làm việc hoặc nghỉ việc không hưởng lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì tháng đó người sử dụng lao động không đóng BHTNLĐ, BNN và tháng đó không được tính là thời gian đóng bảo hiểm vào Quỹ BHTNLĐ, BNN trừ trường hợp bị TNLĐ ngay trong tháng đầu đóng vào Quỹ;

- Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng người sử dụng lao động không phải đóng vào Quỹ BHTNLĐ, BNN nhưng được tính là thời gian đóng bảo hiểm vào Quỹ BHTNLĐ, BNN, cụ thể như sau:

Chế độ hưởng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp mới - Ảnh 1.

Thời gian làm căn cứ tính hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp là tổng thời gian đóng bảo hiểm vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp của người lao động

+ Trường hợp hợp đồng lao động (HĐLĐ) hết thời hạn trong thời gian người lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản thì thời gian hưởng chế độ thai sản từ khi nghỉ việc đến khi HĐLĐ hết thời hạn được tính là thời gian đóng bảo hiểm vào Quỹ BHTNLĐ, BNN; thời gian hưởng chế độ thai sản sau khi HĐLĐ hết thời hạn không được tính là thời gian đã đóng bảo hiểm vào Quỹ BHTNLĐ, BNN;

+ Thời gian hưởng chế độ thai sản của người lao động chấm dứt HĐLĐ, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 6 tháng tuổi không được tính là thời gian đã đóng bảo hiểm vào Quỹ BHTNLĐ, BNN;

+ Trường hợp lao động nữ đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con theo quy định thì thời gian hưởng chế độ thai sản từ khi nghỉ việc đến khi đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh được tính là thời gian đóng bảo hiểm vào Quỹ BHTNLĐ, BNN, kể từ thời điểm đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con thì lao động nữ vẫn được hưởng chế độ thai sản cho đến khi hết thời hạn nhưng người sử dụng lao động phải đóng bảo hiểm vào Quỹ BHTNLĐ, BNN;

+ Trường hợp người cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng, người mẹ nhờ mang thai hộ, người cha nhờ mang thai hộ hưởng chế độ thai sản mà không nghỉ việc thì người sử dụng lao động vẫn phải đóng bảo hiểm vào Quỹ BHTNLĐ, BNN…

H.Lê