Theo đó, các đơn vị sử dụng lao động phải hoàn tất việc đóng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp năm 2020 trước ngày 31-12-2020; các cơ sở giáo dục - đào tạo nộp tiền và hồ sơ tham gia BHYT học sinh, sinh viên (năm học 2020-2021) trước ngày 31-12-2020. Trường hợp đơn vị lập danh sách tham gia BHYT (mẫu D03-TS) không kịp do số lượng người tham gia lớn thì có thể nộp tiền trước ngày 31-12-2020 và nộp hồ sơ trong tháng 1-2021 để có thẻ BHYT sử dụng từ ngày 1-1-2021. Đối với các đối tượng do ngành lao động - thương binh và xã hội quản lý thì hoàn tất việc đối chiếu, thanh toán tiền mua thẻ BHYT năm 2020 trước ngày 31-12-2020, đồng thời lập mẫu D03-TS đề nghị cấp giá trị sử dụng thẻ BHYT từ ngày 1-1-2021 trong tháng 12-2020 để cấp, phát thẻ BHYT kịp thời cho đối tượng sử dụng.

BHXH TP cũng khuyến cáo việc lập hồ sơ, nộp tiền không đúng thời hạn nêu trên dẫn đến việc cấp thẻ BHYT chậm trễ, ảnh hưởng đến quyền lợi khám chữa bệnh của người tham gia, đơn vị phải hoàn toàn chịu trách nhiệm.

M.Chi