Hồ Minh Nguyệt (nguyetminh_9221@gmail.com) hỏi: "Theo quy định, mức hưởng chế độ ốm đau được tính trên tiền lương đóng BHXH của tháng liền kề trước khi nghỉ việc. Vậy trường hợp tôi bị ốm liên tục 2 tháng thì mức hưởng chế độ ốm đau sẽ được tính trên mức lương nào?".

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP HCM trả lời: Theo hướng dẫn tại Công văn số 3432/BLĐTBXH-BHXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, người lao động thuộc đối tượng đóng BHXH bắt buộc vào quỹ ốm đau, thai sản bị ốm đau với thời gian nghỉ việc từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng (bao gồm cả trường hợp nghỉ việc không hưởng lương) thì mức hưởng chế độ ốm đau được tính trên mức tiền lương đóng BHXH của tháng liền kề trước khi nghỉ việc. Trường hợp các tháng liền kề tiếp theo, người lao động vẫn tiếp tục bị ốm và phải nghỉ việc thì mức hưởng chế độ ốm đau được tính trên tiền lương tháng làm căn cứ đóng BHXH của tháng liền kề trước khi nghỉ việc. Như vậy, trường hợp chị Nguyệt bị ốm liên tục 2 tháng thì mức hưởng chế độ ốm đau sẽ được tính trên mức lương đóng BHXH của tháng liền kề trước khi nghỉ việc.