Theo đó, đại hội cần tập trung hướng dẫn đoàn viên thảo luận, góp ý kiến cho hoạt động của nhiệm kỳ trước; quyết định chỉ tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới. Phương hướng, nội dung hoạt động CĐ cần đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của đông đảo CNVC-LĐ, phù hợp với thực tế từng đơn vị.

Cán bộ Công đoàn cơ sở nghe hướng dẫn cách thức tổ chức đại hội Công đoàn
Cán bộ Công đoàn cơ sở nghe hướng dẫn cách thức tổ chức đại hội Công đoàn

Một trong những nội dung quan trọng của đại hội là đóng góp ý kiến cho dự thảo văn kiện đại hội CĐ cấp trên trực tiếp và ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ CĐ Việt Nam. Ngoài ra, đại hội cũng khuyến khích đại biểu đề xuất với Đảng, chính quyền những vấn đề có liên quan đến nâng cao hiệu quả chăm lo, bảo vệ quyền lợi của đoàn viên, CNVC-LĐ và hoạt động CĐ.

Tin-ảnh: H.Đào