Hướng dẫn mức chi cho công chức, viên chức nghiên cứu lập pháp - Ảnh 1.

Ảnh minh họa Vnanet.vn

Cụ thể, thực hiện chế độ khoán chi phục vụ hoạt động của Quốc hội; chế độ chi may lễ phục, trang phục như sau:

- Người hưởng lương chức danh hoặc có hệ số chức vụ trên 1.0 là: 5 triệu đồng/người/tháng.

- Lãnh đạo cấp vụ; nghiên cứu viên, chuyên viên cao cấp: 4 triệu đồng/người/tháng.

- Lãnh đạo cấp phòng; nghiên cứu viên, chuyên viên chính: 3,5 triệu đồng/người/tháng.

- Công chức, viên chức, nghiên cứu viên, chuyên viên khác: 2,8 triệu đồng/người/tháng.

- Nhân viên phục vụ, lao động hợp đồng: 2 triệu đồng/người/tháng.

- Công chức, viên chức đi học trong và ngoài nước liên tục 16 đến dưới 30 ngày: Hưởng 50% định mức.

Đồng thời, không chi bồi dưỡng họp cho các đối tượng nêu trên (trừ cuộc họp của hội đồng khoa học).

Ngoài ra, công viên chức, người lao động được hỗ trợ may 1 bộ lễ phục, trang phục với mức chi không quá 5 triệu đồng/bộ.

Nghị quyết 407a/2017/UBTVQH14 có hiệu lực từ ngày ký đến hết ngày 31-12-2018.

Đ.Viên