- BHXH Việt Nam trả lời: Theo quy định tại khoản 1 điều 18, khoản 1 điều 54 Luật BHXH năm 2014 thì quyền của NLĐ được tham gia và hưởng các chế độ BHXH theo quy định; điều kiện hưởng chế độ hưu trí đối với NLĐ là có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên và đủ 60 tuổi đối với nam, 55 tuổi đối với nữ. Đối với NLĐ đã có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc có đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên thì được giảm tối đa 5 tuổi so với NLĐ làm việc trong điều kiện bình thường. Như vậy, NLĐ khi có đủ 20 năm đóng BHXH và đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm có thể lựa chọn nghỉ hưu trước tuổi nhưng không được quá 5 tuổi theo quy định của pháp luật. Pháp luật về BHXH hiện hành không có quy định NLĐ có đủ 15 năm làm việc trong điều kiện đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm bắt buộc phải nghỉ hưu trước 5 năm.