Ban Quan hệ Lao động Tổng LĐLĐ Việt Nam trả lời: Theo quy định tại khoản 3 điều 169 Bộ Luật Lao động năm 2019 và điều 5 của Nghị định số 135/2020/NĐ-CP ngày 18-11-2020 của Chính phủ quy định về tuổi nghỉ hưu thì đối với NLĐ có từ đủ 15 năm trở lên làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn nhưng không quá 5 tuổi so với tuổi nghỉ hưu của NLĐ trong điều kiện lao động bình thường tại thời điểm nghỉ hưu. Như vậy, khoản 3 điều 169 Bộ Luật Lao động năm 2019 và điều 5 Nghị định số 135/2020/NĐ-CP không quy định bắt buộc NLĐ có từ đủ 15 năm trở lên làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm phải nghỉ hưu sớm hơn 5 tuổi so với tuổi nghỉ hưu của NLĐ trong điều kiện lao động bình thường. Tuy nhiên, tại điều 35 và điều 36 Bộ Luật Lao động năm 2019 quy định NSDLĐ có quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ đối với trường hợp NLĐ đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại điều 169 Bộ Luật Lao động năm 2019. Căn cứ quy định tại điểm e khoản 2 điều 35, điểm đ khoản 1 điều 36 và khoản 1, khoản 2 điều 149 Bộ Luật Lao động năm 2019 thì NSDLĐ và NLĐ cao tuổi có thể giao kết HĐLĐ mới và hai bên có thể thỏa thuận giao kết nhiều lần HĐLĐ xác định thời hạn.