Không cắt phụ cấp - Ảnh 1.

Ông Hoàng Thanh Hải, giám đốc công ty, trả lời: Nội dung phản ánh của NLĐ chưa đúng. Đối với khoản phụ cấp độc hại, công ty vẫn duy trì nhưng có đối chiếu lại công việc của từng lao động với danh mục ngành nghề nặng nhọc, độc hại theo quy định. Một số vị trí công việc nằm ngoài danh mục nên không tiếp tục được hưởng; ngược lại cũng có một số lao động được bổ sung vào danh sách. Việc này phòng nhân sự đã thông báo đến từng bộ phận. Riêng phụ cấp thâm niên, từ tháng 6-2017 đã được chuyển thành khoản hỗ trợ khi nghỉ việc. Theo đó, cứ mỗi năm làm việc, NLĐ sẽ được hỗ trợ 500.000 đồng.