Nguyễn Mạnh Quân (ngmanhquan...@yahoo.com) hỏi: "Trong năm 1997 và 1998 có 2 tháng tôi chỉ đi làm 2 ngày và nghỉ với lý do sức khỏe nhưng công ty vẫn đăng ký đóng BHXH cho tôi với mức đóng chỉ bằng 1/10 mức lương của tôi (do tôi làm có 2 ngày). Nếu để nguyên như vậy thì sau này tính lương hưu cho tôi rất thiệt thòi do tính bình quân lương. Nay tôi muốn điều chỉnh để xóa 2 tháng lương này thì phải làm sao?".

BHXH Việt Nam trả lời: Việc ông phản ánh công ty đăng ký đóng BHXH với mức đóng bằng 1/10 mức lương là chưa chính xác. Điều 37 Nghị định 12/CP ngày 26-1-1995 quy định tiền lương tháng làm căn cứ đóng BHXH gồm tiền lương theo gạch bậc, chức vụ, hợp đồng và các khoản phụ cấp khu vực đắt đỏ, chức vụ, thâm niên, hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có), do vậy mức tiền lương đóng BHXH là tiền lương hằng tháng ghi trong hợp đồng lao động. Trường hợp ông đóng chưa đủ mức thì truy đóng. BHXH Việt Nam không có quy định xóa thời gian đóng BHXH.