Luật sư Nguyễn Văn Phúc, Đoàn Luật sư TP HCM, trả lời: Khoản 2 điều 30 Bộ Luật Lao động năm 2019 quy định trong thời gian tạm hoãn thực hiện HĐLĐ, người lao động không được hưởng lương và quyền, lợi ích đã giao kết trong HĐLĐ, trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định khác. Như vậy, trong thời gian tạm hoãn HĐLĐ, người lao động không thuộc đối tượng tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định. Do đó, sau khi hết thời gian tạm hoãn, người lao động sẽ tiếp tục tham gia BHXH và không được đóng bổ sung BHXH trong thời gian tạm hoãn HĐLĐ.