Nguyễn Thị Nga (Thanh Hóa) hỏi: "Tôi được công ty đóng bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) 8 tháng, sau đó nghỉ thai sản 6 tháng nhưng tôi không thể đi làm lại được và đã xin công ty cho nghỉ việc. Vậy xin hỏi tôi có được nhận trợ cấp thất nghiệp (TCTN) không?".

- Cục Việc làm (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) trả lời: Khoản 2 điều 49 Luật Việc làm quy định người lao động đang đóng BHTN được hưởng TCTN khi đã đóng BHTN từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc xác định thời hạn, hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc không xác định thời hạn. Trường hợp của bà không được hưởng TCTN do không đóng BHTN đủ 12 tháng theo quy định nêu trên. Thời gian hưởng chế độ thai sản không được tính là thời gian có đóng BHTN.