Đại diện Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP HCM trả lời: Điều 93 Bộ Luật Lao động quy định: "Trên cơ sở các nguyên tắc xây dựng thang, bảng lương và định mức lao động do Chính phủ quy định, người sử dụng lao động (NSDLĐ) có trách nhiệm xây dựng thang, bảng lương, định mức lao động làm cơ sở để tuyển dụng, sử dụng lao động, thỏa thuận mức lương ghi trong hợp đồng lao động và trả lương cho người lao động; khi xây dựng thang, bảng lương, định mức lao động, NSDLĐ phải tham khảo ý kiến tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở và công bố công khai tại nơi làm việc của người lao động trước khi thực hiện, đồng thời gửi cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện nơi đặt cơ sở sản xuất, kinh doanh của NSDLĐ. Bên cạnh đó, tại khoản 5, điều 7 Nghị định 49/2013/NĐ-CP cũng nêu rõ: "Thang lương, bảng lương phải được định kỳ rà soát để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với điều kiện thực tế về đổi mới công nghệ, tổ chức sản xuất, tổ chức lao động, mặt bằng tiền lương trên thị trường lao động và bảo đảm các quy định của pháp luật lao động". Căn cứ vào các quy định trên thì dù có sử dụng lao động hay không, doanh nghiệp cũng phải gửi thang, bảng lương cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện khi nhà nước thay đổi mức lương tối thiểu vùng hằng năm.