Kết quả, đã phát hiện và yêu cầu người sử dụng lao động làm thủ tục tham gia BHXH, BHYT, BHTN cho 161.268 lao động chưa tham gia hoặc tham gia thiếu thời gian; số tiền yêu cầu truy thu đóng là 353.944 triệu đồng. Qua thanh tra, ngành BHXH cũng đã phát hiện và yêu cầu người sử dụng lao động làm thủ tục truy thu đóng BHXH, BHYT, BHTN cho 155.058 lao động do đóng thiếu mức tiền lương quy định, số tiền yêu cầu truy thu đóng là 157.401 triệu đồng.

Tuy nhiên, theo BHXH Việt Nam, một số bất cập trong hệ thống pháp luật đã ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả hoạt động thực hiện chế độ, chính sách của cơ quan BHXH. Do vậy, BHXH Việt Nam kiến nghị bổ sung chức năng thanh tra chuyên ngành cho ngành BHXH, trong đó có thanh tra việc thực hiện giải quyết chế độ chính sách BHXH, BHYT để hạn chế tình trạng lạm dụng, trục lợi chế độ BHXH và bội chi quỹ BHYT như hiện nay.

T.Ngôn