- Luật sư Đặng Anh Đức, Đoàn Luật sư TP Hà Nội, trả lời: Theo các quy định hiện hành về trình tự thực hiện tuyển dụng, sử dụng NLĐ nước ngoài làm việc tại Việt Nam thì NLĐ nước ngoài làm việc theo hình thức hợp đồng lao động (HĐLĐ) sau khi được cấp giấy phép lao động thì NSDLĐ và NLĐ nước ngoài phải ký kết HĐLĐ bằng văn bản theo quy định của pháp luật lao động Việt Nam trước ngày dự kiến làm việc cho NSDLĐ. NSDLĐ phải gửi HĐLĐ (bản gốc hoặc bản sao có chứng thực) đã ký kết tới cơ quan có thẩm quyền đã cấp giấy phép lao động. NSDLĐ nước ngoài thực hiện báo cáo 6 tháng đầu năm (trước ngày 5-7) và hằng năm (trước ngày 5-1 của năm sau) về tình hình sử dụng NLĐ nước ngoài gửi cơ quan quản lý lao động. Về xác định nhu cầu tuyển dụng NLĐ nước ngoài, trước ít nhất 30 ngày kể từ ngày dự kiến sử dụng NLĐ nước ngoài, NSDLĐ báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng lao động với cơ quan lao động. Trong quá trình thực hiện nếu thay đổi nhu cầu sử dụng NLĐ nước ngoài thì NSDLĐ báo cáo trước ít nhất 30 ngày.