Ông Võ Minh Hùng, giám đốc công ty, trả lời: Từ năm 2010, công ty trả lương theo thời gian. Tuy nhiên, hình thức trả lương này không khuyến khích NLĐ nỗ lực làm việc. Vì vậy, công ty đã bàn bạc với Công đoàn cơ sở và thống nhất chuyển sang trả lương sản phẩm.

Làm đúng quy định về trả lương

Theo quy định, người sử dụng lao động có quyền lựa chọn hình thức trả lương theo thời gian, sản phẩm hoặc khoán; trường hợp thay đổi hình thức trả lương thì phải báo trước cho NLĐ ít nhất 10 ngày. Công ty báo trước 1 tháng là đúng quy định.