Trong 5 năm qua, hai bên đã đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động như: "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới"; "Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau"; "Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển"; "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở". Hướng đến mục tiêu "Năng suất - chất lượng - hiệu quả", phong trào thi đua "Lao động giỏi", "Lao động sáng tạo" do các cấp Công đoàn phát động đã lan tỏa rộng rãi, đặc biệt là khu vực sản xuất kinh doanh.

Từ phong trào, nhiều sáng kiến, giải pháp kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, đổi mới thiết bị và phương pháp công nghệ của CNVC-LĐ được triển khai thực hiện đã giúp doanh nghiệp khắc phục khó khăn, ổn định việc làm, thu nhập người lao động. Tổng LĐLĐ Việt Nam đã xét tặng bằng Lao động sáng tạo cho 4.200 lượt tác giả. Tỉ lệ khen thưởng cho công nhân trực tiếp sản xuất tăng từ 6% - 7% năm 2013 lên 15% - 18% năm 2019.

5 năm tới, ngoài triển khai tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ và Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động, hai bên tiếp tục phối hợp tham mưu các cơ chế, chính sách thúc đẩy ưu tiên, khuyến khích khen thưởng đối với công nhân trực tiếp sản xuất.

N.Tú