BHXH Việt Nam trả lời: Ngày 31-1-2020, Bộ Y tế có Công văn số 389/BYT-BH trả lời Công văn số 4891/BHXH-BT ngày 30-12-2019 của BHXH Việt Nam về vướng mắc đóng BHYT cho lao động nước ngoài. Theo đó, NLĐ là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo hình thức di chuyển nội bộ DN quy định tại khoản 1 điều 3 Nghị định số 11/2016/NĐ-CP của Chính phủ không thuộc đối tượng tham gia BHYT. Theo Bộ Y tế, có 2 lý do sau: Thứ nhất, tại khoản 2 điều 1 Luật BHYT đã quy định: Luật BHYT áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam có liên quan đến BHYT. Nhưng trong nội dung của Luật BHYT, cụ thể là điều 12 chưa quy định cụ thể đối tượng này tham gia BHYT. Thứ hai, tại Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17-10-2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHYT chưa quy định rõ cơ chế áp dụng đối với nhóm đối tượng này. Như vậy, pháp luật BHYT không quy định việc áp dụng đối với đối tượng người nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo hình thức di chuyển nội bộ DN.