BHXH Việt Nam trả lời: Trong thời gian nghỉ không hưởng lương do dịch Covid-19, người lao động (NLĐ) không có căn cứ đóng BHXH bắt buộc, BHYT theo nhóm do NLĐ và người sử dụng lao động đóng. Để bảo đảm quyền lợi về BHYT và không làm ảnh hưởng tới việc xác định thời gian tham gia BHYT 5 năm liên tục, NLĐ có thể tham gia BHYT theo hộ gia đình. Đề nghị anh Phú liên hệ đại lý thu BHXH, BHYT hoặc cơ quan BHXH trên địa bàn, cung cấp mã số BHXH, đóng tiền tham gia BHYT để được cấp thẻ BHYT theo hộ gia đình. Căn cứ điểm e khoản 1 điều 7 Nghị định 146/2018/NĐ-CP, mức đóng BHYT theo hộ gia đình được quy định như sau: Người thứ nhất đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở; người thứ hai, thứ ba, thứ tư đóng lần lượt bằng 70%, 60%, 50% mức đóng của người thứ nhất; từ người thứ năm trở đi đóng bằng 40% mức đóng của người thứ nhất. Việc giảm trừ mức đóng BHYT theo quy định tại điểm này được thực hiện khi các thành viên tham gia BHYT theo hộ gia đình cùng tham gia trong năm tài chính.