Đại diện BHXH TP HCM trả lời: Đối với trường hợp công ty có trả phụ cấp nặng nhọc, độc hại cho người lao động nhưng chưa đóng bổ sung khoản phụ cấp này vào BHXH thì doanh nghiệp cần lập hồ sơ điều chỉnh chức danh nặng nhọc, độc hại để đóng BHXH bổ sung và giải quyết quyền lợi cho người lao động.

Lập hồ sơ điều chỉnh để đóng bổ sung BHXH - Ảnh 1.