Lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam

Sau 3 năm thực hiện, các quy định của Điều lệ CĐ Việt Nam (khóa XI) cơ bản đáp ứng nguyện vọng của cán bộ và đoàn viên CĐ song vẫn còn bộc lộ một số bất cập. Từ thực tiễn đó, Tổng LĐLĐ Việt Nam đề nghị các LĐLĐ tỉnh - TP, CĐ ngành trung ương, CĐ tổng công ty tổ chức nghiên cứu, đánh giá các quy định của Điều lệ và hướng dẫn thi hành Điều lệ CĐ Việt Nam. Trong đó, cần góp ý một số nội dung trọng tâm như: đổi tên tổ chức CĐ Việt Nam, đối tượng tập hợp và đối tượng không được gia nhập CĐ; nhiệm kỳ đại hội CĐ các cấp; kỷ luật cán bộ và đoàn viên CĐ… Trên cơ sở xác định những bất cập, vướng mắc, các cấp CĐ cần chủ động đề xuất giải pháp tháo gỡ cụ thể.

Tổng LĐLĐ Việt Nam lưu ý hình thức tổ chức góp ý là mở hội nghị hoặc gửi văn bản lấy ý kiến trực tiếp của cán bộ, đoàn viên. Các cấp CĐ báo cáo bằng văn bản nội dung góp ý gửi về Tổng LĐLĐ Việt Nam trước ngày 14-10.

T.Ngôn