Theo đó, ngoài tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, LĐLĐ TP sẽ phối hợp với CĐ Y tế Việt Nam tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống cho đoàn viên, công chức, viên chức, người lao động (NLĐ) trong ngành; triển khai các phong trào thi đua, các cuộc vận động mang tính đặc thù của ngành y tế đến đoàn viên CĐ, công chức, viên chức, NLĐ ngành y tế TP bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tiễn của TP. Trách nhiệm của CĐ Y tế Việt Nam là hỗ trợ, hướng dẫn, định hướng cho CĐ ngành y tế TP thực hiện các nội dung CĐ tham gia quản lý ngành; giám sát, sửa đổi, bổ sung việc thực hiện chế độ, chính sách và các luật định liên quan đến công chức, viên chức, NLĐ trong ngành y tế.

LĐLĐ TP HCM và CĐ Y tế Việt Nam ký quy chế phối hợp - Ảnh 1.

Đại diện 2 đơn vị tại lễ ký kết quy chế phối hợp hoạt động

Ngoài ra, 2 bên sẽ tăng cường nắm bắt tình hình đời sống, việc làm của đội ngũ công chức, viên chức, NLĐ ngành y tế, nhất là các trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để có giải pháp hỗ trợ và giải quyết kịp thời.

Tin-ảnh: H.Đào