Đối tượng áp dụng cách tính lương hưu, trợ cấp BHXH

Đối tượng áp dụng cách tính lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tại Điều 1 dự thảo Thông tư bao gồm:

- Các đối tượng quy định tại điểm a, điểm b, điểm c, điểm h và điểm i khoản 1 Điều 1 dự thảo Nghị định về hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng trước ngày 1-7-2023.

Lương hưu, trợ cấp BHXH thay đổi thế nào từ ngày 1-7-2023? - Ảnh 1.

- Các đối tượng quy định tại điểm a, điểm b, điểm c khoản 1 Điều 1 dự thảo Nghị định nghỉ việc hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng trước ngày 01/01/1995, sau khi thực hiện điều chỉnh theo quy định tại khoản 1 Điều 2 dự thảo Thông tư mà có mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng dưới 3.000.000 đồng/tháng.

Cách tính lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội từ ngày 1-7-2023

Theo đó, tại Điều 2 dự thảo Thông tư đề xuất cách tính lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng áp dụng từ ngày 01/7/2023 như sau:

* Từ ngày 01/7/2022, mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng của các đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 1 dự thảo Thông tư được điều chỉnh như sau:

+ Tăng thêm 12,5% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng của tháng 6/2023 đối với các đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 1 dự thảo Thông tư đã được điều chỉnh theo Nghị định 108/2021/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng. Cụ thể:

Mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng từ tháng 7/2023

=

Mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp tháng 6/2023

x

1,125

+ Tăng thêm 20,8% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng của tháng 6-2023 đối với các đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 1 dự thảo Thông tư chưa được điều chỉnh theo Nghị định 108/2021/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng. Cụ thể:

Mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng từ tháng 7/2023

=

Mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp tháng 6/2023

x

1,208

* Từ ngày 1-7-2023, mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng của các đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 1 dự thảo Thông tư được điều chỉnh như sau:

+ Đối với người có mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng dưới 2.700.000 đồng/người/tháng:

Mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng sau điều chỉnh

=

Mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng trước điều chỉnh

+

300.000 đồng/tháng

+ Đối với người có mức lương hưu, trợ bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng từ 2.700.000 đồng/người/tháng đến dưới 3.000.000 đồng/người/tháng:

Mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng sau điều chỉnh

=

3.000.000 đồng/tháng

Bộ Tư pháp đề nghị làm rõ căn cứ, nguồn lực để tăng lương hưu

Tại báo cáo thẩm định đối với dự thảo Nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng của Bộ Tư pháp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề xuất điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng từ ngày 1.7 với hai mức 12,5 và 20,8%.

Cụ thể, cơ quan soạn thảo đề xuất tăng thêm 12,5% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng của tháng 6.2023 đối với các đối tượng đã được điều chỉnh theo Nghị định số 108/2021/NĐ-CP.

Bên cạnh đó, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cũng đề xuất tăng thêm 20,8% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng của tháng 6 năm 2023 đối với các đối tượng chưa được điều chỉnh theo Nghị định số 108/2021/NĐ-CP.

Theo Bộ Tư pháp, Nghị quyết số 69/2022/QH15 chỉ quy định 1 mức tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội là 12,5% cho đối tượng do ngân sách nhà nước bảo đảm và hỗ trợ thêm đối với người nghỉ hưu trước năm 1995 có mức hưởng thấp.

Bên cạnh đó, không quy định mức tăng thêm 20,8% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng của tháng 6.2023 đối với các đối tượng quy định Khoản 1 Điều 1 dự thảo Nghị định chưa được điều chỉnh theo Nghị định 108/2021/NĐ-CP.

Tuy nhiên, Điều 57 Luật Bảo hiểm xã hội về việc Chính phủ có thẩm quyền quy định việc điều chỉnh lương hưu trên cơ sở mức tăng của chỉ số giá tiêu dùng và tăng trưởng kinh tế phù hợp với ngân sách nhà nước và quỹ bảo hiểm xã hội.

Theo Bộ Tư pháp, việc cơ quan chủ trì soạn thảo đề xuất mức tăng thêm 20,8% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng của tháng 6.2023 đối với các đối tượng quy định Khoản 1 Điều 1 dự thảo Nghị định chưa được điều chỉnh theo Nghị định số 108/2021/NĐ-CP là có cơ sở, bảo đảm tính tương quan giữa các đối tượng.

Tuy nhiên, để có căn cứ trình Chính phủ xem xét, quyết định, Bộ Tư pháp đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo giải trình, làm rõ lý do, căn cứ, cơ sở, nguồn lực bảo đảm thực hiện đề xuất tăng thêm mức 20,8% cho các đối tượng nêu trên tại Tờ trình Chính phủ.

A.Khánh