CĐ Xây dựng Việt Nam vận động 100% đoàn viên hưởng ứng chương trình. Theo đó, mỗi đoàn viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ có ít nhất một đề xuất, giải pháp mới thuộc lĩnh vực nhiệm vụ bản thân đang thực hiện, hoặc đề xuất giải pháp trong lĩnh vực cải cách hành chính, quản lý, điều hành tại cơ quan, đơn vị. Chương trình diễn ra từ ngày phát động đến 30-5.

Mỗi đoàn viên có ít nhất 1 giải pháp, sáng kiến - Ảnh 1.

Đoàn viên Công đoàn Xây dựng Việt Nam hưởng ứng chương trình “75.000 sáng kiến, vượt khó, phát triển”

CĐ ngành cũng vận động đoàn viên, CNVC-LĐ nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng làm việc, tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo, hăng say lao động, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả công việc; đổi mới tác phong, ý thức chấp hành pháp luật và kỷ luật lao động, đóng góp thiết thực vào sự phát triển bền vững của đơn vị.

Tin-ảnh: H.Đào