Mức điều chỉnh lương đóng BHXH năm 2017

Ông Trần Văn Triều, Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật LĐLĐ TP HCM, trả lời: Theo hướng dẫn tại Thông tư 42/2016/TT-BLĐTBXH thì người lao động (NLĐ) có thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định, khi nghỉ hưu trong thời gian từ ngày 1-1 đến ngày 31-12-2017 sẽ được điều chỉnh lương tháng đã đóng BHXH theo công thức: Tiền lương tháng đóng BHXH của từng năm sẽ bằng tổng tiền lương tháng đóng BHXH của từng năm nhân với mức điều chỉnh tiền lương đã đóng BHXH của năm tương ứng. Cụ thể, mức điều chỉnh tiền lương đã đóng BHXH của thời điểm trước năm 1995 là 4,4; từ năm 1995-2017 mức điều chỉnh lần lượt là: 3,74 - 3,53 - 3,42 - 3,18 - 3,04 - 3,09 - 3,1 - 2,99 - 2,89 - 2,69 - 2,48 - 2,31 - 2,13 - 1,73 - 1,62 - 1,48 - 1,25 - 1,15 - 1,08 - 1,03 -1,03 - 1 - 1.