Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam - cho biết nhìn lại 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới..., đất nước đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, phát triển mạnh mẽ, toàn diện so với những năm trước đổi mới. Đi cùng với sự phát triển của đất nước, đội ngũ CNVC-LĐ tiếp tục có bước phát triển mạnh mẽ, đóng góp trực tiếp, quan trọng vào những thành tựu phát triển của đất nước. Giai đoạn 5 năm tới, nước ta sẽ hội nhập quốc tế sâu hơn, rộng hơn, phải thực hiện đầy đủ, hiệu quả các cam kết khi tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, trong đó có các tiêu chuẩn quốc tế về lao động. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, nhất là công nghệ số phát triển mạnh mẽ, tạo đột phá trên nhiều lĩnh vực, tạo ra cả thời cơ và thách thức đối với mọi quốc gia, dân tộc, sẽ tác động mạnh đến sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, tác động sâu sắc đến việc làm, đời sống, an sinh xã hội của các tầng lớp nhân dân, nhất là người lao động, đặt ra những vấn đề mới trong tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân (CN).

Nâng cao đời sống, phúc lợi cho công nhân - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, phát biểu tại buổi góp ý

"Là tổ chức đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ, tổ chức giữ vai trò quan trọng trực tiếp trong chăm lo xây dựng giai cấp CN, vì vậy, hội nghị này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện tinh thần trách nhiệm của tổ chức Công đoàn với giai cấp CN, với người lao động và đất nước" - ông Nguyễn Đình Khang nhấn mạnh.

Các đại biểu đã tập trung làm rõ hơn những nhóm nội dung liên quan đến việc tiếp tục xây dựng giai cấp CN Việt Nam trong thời kỳ mới, được trình bày trong các dự thảo văn kiện với 3 chủ đề chính: Tư duy xây dựng giai cấp CN 35 năm đổi mới vừa qua và xác định nhiệm vụ, giải pháp xây dựng, phát triển giai cấp CN Việt Nam trong thời kỳ mới, tầm nhìn 20 - 30 năm tới; bổ sung, hoàn thiện chế độ chính sách bảo đảm việc làm, thu nhập, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, phúc lợi xã hội cho giai cấp CN; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn trong điều kiện hiện nay.

Tin-ảnh: V.Duẩn