Giảng viên nhấn mạnh cán bộ CĐ cần tập trung thương lượng tiền lương, tiền thưởng, trợ cấp và nâng lương; thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, làm thêm giờ, nghỉ giữa ca; bảo đảm việc làm đối với người lao động; bảo đảm an toàn - vệ sinh lao động... Nguyên tắc thương lượng là thiện chí, bình đẳng, hợp tác, công khai, minh bạch, phù hợp với quy định pháp luật.

Cán bộ Công đoàn cơ sở tham gia tập huấn kỹ năng thương lượng thỏa ước lao động tập thể
Cán bộ Công đoàn cơ sở tham gia tập huấn kỹ năng thương lượng thỏa ước lao động tập thể

Ngoài ra, cán bộ CĐ còn được trang bị kỹ năng để thương lượng có hiệu quả như thu thập và xử lý thông tin; xác định mục tiêu, nội dung cần thương lượng; lấy ý kiến người lao động và thành lập tổ thương lượng. Dịp này, cán bộ CĐ cũng được thực hành giải quyết các tình huống cụ thể trong quá trình thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể.

Tin-ảnh: H.Đào