Nâng cao nhận thức chính trị cho CNVC-LĐ

Trong 2 ngày học tập, học viên được trang bị kiến thức về lịch sử phát triển, cương lĩnh, điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và tư tưởng Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, học viên sẽ được tham quan một số khu di tích cách mạng.

B.Đằng