Thời gian qua, số doanh nghiệp xây dựng TƯLĐTT trên địa bàn quận 12 luôn đạt tỉ lệ cao và tăng dần theo từng năm. Cụ thể, năm 2019, 622/689 doanh nghiệp có Công đoàn cơ sở ký TƯLĐTT, năm 2020 có 619/654 doanh nghiệp thực hiện, 3 tháng đầu năm 2021 có 589/623 doanh nghiệp ký. Ngoài ra, LĐLĐ quận còn ký được 5 TƯLĐTT tại các doanh nghiệp chưa có Công đoàn.

Nâng chất thỏa ước lao động tập thể - Ảnh 1.

Cán bộ Công đoàn cơ sở đóng góp ý kiến tại buổi tọa đàm

Qua phân loại, đánh giá, tỉ lệ TƯLĐTT đạt loại A, B có tăng song vẫn chưa đạt chỉ tiêu đề ra do số doanh nghiệp tổ chức đối thoại tại nơi làm việc và hội nghị người lao động chưa cao (69%), chưa thực chất nên chưa đưa được nhiều điều khoản có lợi cho người lao động vào thỏa ước. Ban chấp hành Công đoàn cơ sở còn chưa chủ động trong việc lấy ý kiến người lao động, thiếu kỹ năng thương lượng với chủ sử dụng lao động...

Để nâng cao chất lượng TƯLĐTT, nhiều ý kiến đề nghị cần chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng thương lượng, ký kết TƯLĐTT cho đội ngũ cán bộ Công đoàn; thành lập tổ chuyên gia về thương lượng, ký kết TƯLĐTT của Công đoàn cấp trên cơ sở nhằm kịp thời hỗ trợ cơ sở tổ chức hội nghị người lao động và đối thoại định kỳ. Công đoàn cơ sở cần nắm bắt chính xác tình hình doanh nghiệp và nguyện vọng của người lao động, từ đó chủ động đề xuất sửa đổi, bổ sung TƯLĐTT.

Tin-ảnh: M.Chi