Luật sư Đặng Anh Đức, Đoàn Luật sư TP Hà Nội, trả lời: TƯLĐTT là thỏa thuận đạt được thông qua thương lượng tập thể và được các bên ký kết bằng văn bản. TƯLĐTT bao gồm: TƯLĐTT DN, TƯLĐTT ngành, TƯLĐTT có nhiều DN và các TƯLĐTT khác do Chính phủ quy định. Pháp luật không quy định cụ thể nội dung của TƯLĐTT mà chỉ quy định nguyên tắc chung, theo đó nội dung TƯLĐTT không được trái với quy định của pháp luật; đồng thời khuyến khích có lợi hơn cho người lao động so với quy định của pháp luật. Theo quy định tại điều 75 Bộ Luật Lao động thì không bắt buộc DN phải có TƯLĐTT.