Trần Hiền (TP Hà Nội) hỏi: "Tôi năm nay 55 tuổi, không còn đi làm cho công ty đã lâu, giờ làm việc tự do. Tôi đã đóng bảo hiểm được 16 năm rồi ngưng luôn ngay sau khi nghỉ làm cho công ty. Xin hỏi tôi có nên tiếp tục đóng BHXH không?".

BHXH Việt Nam trả lời: Theo quy định tại khoản 4 điều 2 Luật BHXH năm 2014; điều 9 và 10 Nghị định số 134/2015/NĐ-CP ngày 29-12-2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH tự nguyện, trường hợp ông đã đóng BHXH được 16 năm thì có thể lựa chọn đóng BHXH tự nguyện. Ông có thể lựa chọn các phương thức đóng hằng tháng, 3 tháng/lần, 6 tháng/lần, 12 tháng /lần cho đến khi đủ 20 năm đóng BHXH và đủ điều kiện về tuổi đời để được giải quyết chế độ hưu trí. Mức thu nhập tháng do người tham gia BHXH tự nguyện lựa chọn thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn theo quy định của Thủ tướng Chính phủ (hiện nay là 700.000 đồng) và cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở tại thời điểm đóng (hiện nay là 29,8 triệu đồng). Để đóng BHXH tự nguyện, ông liên hệ với cơ quan BHXH hoặc đại lý thu (bưu điện và UBND xã) hoặc đóng qua Cổng dịch vụ công quốc gia.