Nghỉ bệnh 1,5 ngày được hưởng BHXH mấy ngày? - Ảnh 1.

- BHXH TP HCM trả lời: Luật BHXH không quy định cách tính trợ cấp ốm đau cho nửa ngày làm việc nên khi tính hưởng trợ cấp sẽ căn cứ vào thời gian thực nghỉ của NLĐ và phải chẵn ngày. Trong trường hợp trên, chỉ tính nghỉ ốm đau 1 ngày, còn nửa ngày nghỉ còn lại có thể tính vào ngày nghỉ phép hằng năm.