BHXH Việt Nam trả lời: Theo quy định tại khoản 4 điều 12 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH, thời gian NLĐ nghỉ việc hưởng chế độ thai sản từ 14 ngày trở lên trong tháng được tính là thời gian đóng BHXH, được ghi theo mức tiền lương đóng BHXH của tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Trường hợp trong thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản NLĐ được nâng lương thì được ghi theo mức tiền lương mới của NLĐ từ thời điểm được nâng lương để được tính hưởng các chế độ BHXH sau này. Do vậy, nơi NLĐ làm việc có trách nhiệm lập hồ sơ điều chỉnh lương đóng BHXH trong thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản để bảo đảm quyền lợi cho NLĐ.