Theo đó, đối tượng được nhận hỗ trợ theo Quyết định số 08 gồm NLĐ có quan hệ lao động, đang ở thuê, ở trọ, làm việc trong doanh nghiệp (DN), HTX, hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh; văn phòng đại diện, tổ chức hành nghề luật sư... được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật DN, Luật HTX; các công ty được thành lập theo quy định của Luật DN được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trong lĩnh vực giáo dục (nếu đủ điều kiện theo quy định).

Theo quy định tại điểm a khoản 3 điều 8 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP của Chính phủ thì tổng thời gian NLĐ đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động bao gồm cả thời gian nghỉ hưởng chế độ ốm đau, thai sản theo quy định của pháp luật về BHXH. Thời gian NLĐ nghỉ việc hưởng trợ cấp thai sản, nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì không phải đóng BHXH nhưng vẫn tham gia BHXH bắt buộc. Do đó, đối tượng này được hỗ trợ tiền nhà.

H.Như